EN | IT | ES | MK | GR |

Заедница

Сите патишта водат до РимСите патишта водат до Рим Платформата е наменета да служи на виртуелната заедница.

Вклучувањето на сите партнери е круцијално за зголемување на влијанието и вредноста на проектот Сите патишта водат кон Рим. The involvement of the associated partners is instrumental to increasing the impact and value of All Routes Lead to Rome Project. На партнерите ќе им биде понудена, како награда за нивниот придонес и посветеност, достапност до сите проектни активности (особено во процесот на Дисеминација) , ран пристап до резултати од проектот и секако ќе бидат истакнати во ОER платформата.