EN | IT | ES | MK | GR |
Културни рути и туризам
Повратни информации    |       Пушти аудио    |    Преземи содржина: / /


  ВидеаКултурни рути

Што се Културни рути?Кликни за да прочиташ  

Советот на Европа официјално до дефинира Културните рути како:
„ Проект за соработка во културното, образовното наследство и туризам, чија цел е развој и унапредување на маршутата или низа патувања засновани врз историската рута, културен концепт, фигура на феномен со транснационално значење и значење за разбирање и почитување на задничките европски вредности. Од оваа дефиниција,културниот пат треба да се свати не во ограничена смисл на физичките патеки. „ Културна рута се користи во поидејна и општа смисла, изразувајќи мрежа на страници или географски области што споделуваат тема (СМ/Res (2013)66)“  
Според горенаведената дефиниција, Културна рута е проект за соработка што се однесува на одредена тема/концепт и поврзува различни локации и области. Особено европските културни рути се карактеризираат со почитување на зедничките европски вредности и тие треба да се развиваат во повеќе европски земји, по процес на сертификација.

Како да се иницира Културна рутаКликни за да прочиташ  

Првите чекори за создавање на  културната рута вклучуваат утврдување на темата на трасата, вклучените партнери и засегнати страни, како и правнио статус на нивната соработка и индетификувањето на титулата на трасата.
Некои прашања што треба да се утврдат од самиот почетокот, се: точките на интерес што ќе бидат поврзани со трасата, формата нивното поврзување, т.е асфалтирани патишта или не, железничка мрежа, итн. Транспортот на посетителите е важно прашање и доволна сигнализација по трасата значително го олеснува.

    • Насловот треба да биде краток и лесен за читање
    • Темата на културниот пат мора да биде широко препознаена од публиката. Може да се однесува на историјата,културата, животната средина, религијата или уметноста.
    • Важна е соодветната правна поставеност за да се воспостави структура што ќе ги координира промоцијата,спроведувањето и управувањето со трасата. Ова поставување може да има форма на здужение или фондација или други слични типови кои работат на непрофитна основа, или може да биде компанија.
    • Партнери или засегнати страни може да бидат приватни или јавни субјекти како што се локални заедници, регионалните и општинските власти,агенциите за локален развој, регионалните/локалните туристички организации, одделите за транспорт и рурален/урбан развој.
    • Точките од интерес може да вклучуваат културно или еколошко наследство, локални типични производи, културни настани. Точките од интерес може да се поврзат преку патеки, асфалтирани рурални патишта,итн. Превозот долж трасата може да се оставри со велосипедизам и/или планински велосипедизам, возење и други средства.
    • Знаците (традиционални натписи, табли за изложување итн) што ќе бидат присутни на различни точки по должината на трасата треба да бидат еколошки и да информираат заточките на интерес и дадените услуги.

 

Услуги за посетителитеКликни за да прочиташ  

Понудените услуги долж трасата можат да бидат поврзани со туризам и локална економија, како и со идентитетот и сертификацијата на рутата. Подеднакво е важно да се обезбедат информации за навигацијата на трасата и точките на интерес по неа.
Туристичките услуги вклучуваат сместување, храна, забава, изнајмување на превозни средства, продавници за сувенири итн.
Информациите за рутата и што се случува на неа, како што се културни настани, конференции, саеми и слично, може да се обезбедат преку штандови, веб-страници, водичи за патувања, точки за информации, социјални медиуми и други средства за промоција.
По должината на трасата, важно е посетителот да најде продажни места на локални производи во кои ќе учествуваат локални производители. Овие производи потенцијално можат да бидат регионални знамиња или брендови.
Трасата треба да биде целосно достапна, дизајнирана да обезбеди пристап на посетителите, дури и на лицата со намалена подвижност или други посебни потреби.
Сертифицирањето на трасата ќе им даде на посетителите дополнителна мотивација да ја посетат и да ги купат производите продадени по неа.

Акционен планКликни за да прочиташ  

 • Планирање на активности и резултати

Секоја акција треба да се дефинира на таков начин што придружните резултати ќе бидат кохерентни со финансиски, стратешки, маркетинг, план за одржливост.
Акциите и резултатите од акциите треба да бидат мерливи. Исто така е важно да се дизајнираат активности на таков начин да се избегнат или минимизираат можните конфликти или мешања помеѓу две или повеќе активности, со што се влијае на вклучените партнери или засегнати страни.
Напротив, функционалната и временската интеграција меѓу акциите може да придонесат за ефикасно користење на човечки, финансиски и други достапни ресурси.

   •  
 • Идентификација на засегнатите страни

Stakeholders are important during both the preparation of the plan and in securing a permanent joint cooperation to ensure sustainability of the planned actions. It is therefore important to confirm route's suitable key-stakeholders, assess their interests and outline their participation strategy.

   •  
 • Проценка на трошоците и другите ресурси

Потребно е да се идентификува и процени нивото на ресурси, човечки, финансиски и други материјални ресурси, како што се опрема, потрошен материјал итн., неопходни за спроведување на секоја акција. Планот исто така ќе се обиде да го идентификува изворот, времето на набавка / распределба и другите релевантни модалитети.

   •  
 • Поставување приоритет и тајминг

 Употребата на логичен пристап-процес при утврдување на редоследот по кој ќе се следат дефинираните активности за време на извршувањето на планот може да биде многу погодно.
Важно е да се утврди времетраењето на секоја акција. Кога е потребно, треба да се вклучат на партнери или други засегнати страни. Ова го зголемува нивото на посветеност и чувството на одговорност во нивното учество.

 

ИмплементацијаКликни за да прочиташ  

Имплементацијата на културната рута вклучува обезбедување на финансиски средства, т.е. финансиски набавки, вклучување на засегнатите страни и извршување активности.

    • Финансиска набавка

Финансискиот буџет треба да ги вклучува трошоците за работна сила и материјали за почеток, но, главно, за одржување на трасата. Приходот може да дојде од членарина, спонзорства, донации, публикации, финансирање од  меѓународни, национални или локални програми итн. Членарините создаваат чувство на посветеност.

    • Вклучување на засегнатите страни

Од значајна важност е да се идентификуваат засегнатите страни и да се вклучат во текот на целиот период на планирање на културната рута - од формулацијата до спроведувањето и управувањето.

    • Извршување

При извршување на планираните активности, треба да се внимава на интеракцијата, за да се олесни меѓузависноста помеѓу процесите на акциите. Ова може да се постигне, на пример, со одржување состаноци со одговорни лица за различни активности, решавање на судири на нивна одговорност што е можно порано, мерење на вкрстена изведба и извршување на акциони проценки во специфични интервали или кога и да е потребно.

МенаџментКликни за да прочиташ  

Лицата кои ќе учествуваат во работењето на културната рута треба да добијат специјална обука за изучување странски јазици, за обезбедување услуги и продажба на производи поврзани со трасата.
Треба да се одржуваат состаноци, работилници и други активности во редовни интервали за решавање на прашања како што се осигурување дека ресурсите се распределени и се користат ефикасно, оправдано финансирање, обезбедување аргумент за идно финансирање и генерирање докази што ќе помогнат во информирањето за развојот на идните активности. Покрај тоа, ваквите акции обезбедуваат постигнати резултати, свесност и учество на засегнатите страни и проценка на достигнувањата на проектот.
Следење на постигнувањето на целите на рутата може да се примени преку активности како што се привремени или годишни извештаи, следење на претходните прегледи, барања од нови партнери / засегнати страни за влез во организацијата на трасата, мерења на квалитетот, коментари итн.

 

МаркетингКликни за да прочиташ  

    • Соработка и вмрежување во акции за промоција

Имплементацијата на рутата може да понуди нови деловни можности. Затоа може да генерира потенцијал за зголемена продажба на производи и подобрување на локалните производи.
Соработката и вмрежувањето им овозможуваат на партнерите на рутата да ги искористат своите комплементарности и да имаат корист од нивните сличности.

    • Средства за унапредување

Промоција на културна рута може да се постигне преку специфични средства како што се:
- Брендирање на темата на маршрутата;
- Тематска веб-страница;
- Виртуелни интерактивни туристички водичи;
- Апликации за зголемена реалност (АР) поврзани со точките на интерес;
- Промотивни настани;
- Брошури, мапи и сл.

Видови на алтернативен туризам поврзани со културна рутаКликни за да прочиташ  

Трекинг туризам

Трекинг е пешачење по патеки на релативно недопрени природни области со цел истражување и уживање во природата.
Може да биде вклучен во авантуристичкиот туризам, екотуризмот, културниот туризам или може да биде комбинација од сите три.
Трекингот често се спроведува без претходна резервација на сместување, оброци и превоз.
Во класичното пешачење мора да се користат специјализирани простории, опрема и облека (камперски шатори, преносен тоалет, чевли за трекинг и сл.).
Исхраната и изборот на храна се важни и треба да се подготви соодветно снабдување со вода за пиење.
Туристичките агенции можат да обезбедат соодветни услуги за водење тури. Водичите можат да добијат соодветна обука од органот за управување во областа.

Аџилак како туризам

Аџилакот како туризам е вид на туризам што ги мотивира туристите за верски став и практики.
Сепак, преференциите за избор на дестинација се поврзани со подобрувањето на основните услуги. Имено, приемот по пристигнување, процедурите за резервација, вработените во канцеларијата, просторијата и личната хигиена, услугите за храна, се едни од клучните елементи за подобрување на квалитетот на услугите за сместување.
Покрај тоа, строго се препорачува транспортната мрежа треба да ги потенцира поврзаноста, работата, регуларноста и разумната цена, особено за време на празничните прилики. Транспортната тарифа треба да биде разумна за аџиите бидејќи повеќето од нив се туристи од буџетска категорија.
На крај, но не и најмалку важно, подобрувањата треба да се применат на патиштата, паркинг-местата, сообраќајот и здравствените услуги.