EN | IT | ES | MK | GR |
Рамката на културното претприемништво во Европа
Повратни информации    |       Пушти аудио    |    Преземи содржина: / /


  ВидеаЦели

ВоведКликни за да прочиташ  

На крајот од овој модул ќе знаете:

•    Што е културно претприемништво и разликата со социјалното претприемништво
•    Што е претприемништво за културно наследство
Културно претприемништвоКликни за да прочиташ  

Културен претприемач е претприемач кој создава бизнис што е втемелен во уметноста, креативно наклонет и / или е релевантен за културното наследство на одредена заедница.
Целта на нивните деловни потфати е да се решат социјалните проблеми со поместување на системите за верување и ставовите.
Културното претприемништво се карактеризира како под-група на социјално претприемништво.
Социјалните претприемачи создаваат бизниси за решавање на социјален проблем, на пример, приватизација на свежа вода, структурна економска нееднаквост и гентрификација
Културното претприемништво може да се дефинира како специфична активност на воспоставување културни деловни активности и приведување на пазарот на културни и креативни производи и услуги кои опфаќаат културна вредност, но исто така имаат потенцијал да создадат финансиски приходи.
Културните претприемачи ја делат истата цел да го искористат бизнисот кон подобро општество. Сепак, наместо да развиваат физички производи и системи кои поттикнуваат социјални промени, тие создаваат и споделуваат културни производи кои претставуваат нови начини на разбирање на социјалните проблеми.
Со други зборови, културните претприемачи се деловни визионери кои сакаат да го трансформираат светот на подобро со креативни и скалабилни деловни практики.

 

 

Културно претприемништво во ЕУКликни за да прочиташ  

Внатрешната вредност на културата е широко признаена. Надвор од оваа вредност, културниот сектор е важен двигател на економскиот раст, развојот на работните места и социјалната инклузија.
Во проценката на влијанието на програмата Креативна Европа на ЕУ, Европската комисија ја подвлекува трансформативната економска и социјална моќ на културата: културните и креативните сектори сочинуваат приближно 4,5% од БДП на Унијата (2008 година) и вработуваат околу 3,8% од нејзината работна сила.
Во рамките на повеќегодишната финансиска рамка на ЕУ 2014-2020 година, финансирањето на програмата на ЕУ Креативна Европа беше зголемено со оглед на улогата на секторот во промовирање паметен, одржлив и инклузивен раст. Во мај 2014 година, Советот на ЕУ усвои заклучоци за културното наследство, нагласувајќи дека е потребен холистички пристап од ЕУ за културното наследство, притоа истакнувајќи ја улогата на секторот за паметен, одржлив и инклузивен раст во рамките на стратегијата Европа 2020.