EN | IT | ES | MK | GR |
Законодавство за културно европско наследство
Feedback form    |       Пушти аудио    |    Download content: / /


  VIDEOSЦели

ВоведClick to read  

На крајот на овој модул ќе можете да:
 
  • Разберете што е културно наследство
  • Ја знаете улогата и дејствијата на ЕУ за CH
 
Законодавство за културно европско наследствоClick to read  

Европската комисија ги поддржува земјите-членки и засегнатите страни да го заштитат културното наследство на Европа.
Културното наследство на Европа е богат и разновиден мозаик од културни и креативни изрази, наследство од претходните генерации на Европејци и наследство за оние што доаѓаат.
Културното наследство на Европа вклучува природни, изградени и археолошки локалитети, музеи, споменици, уметнички дела, историски градови, литературни, музички и аудиовизуелни дела и знаење, практики и традиции на европските граѓани.
Културното наследство го збогатува индивидуалниот живот на граѓаните. Тоа е движечка сила за културниот и креативниот сектор и игра улога во создавањето и подобрувањето на социјалниот капитал на Европа.
Исто така е важен ресурс за економски раст, вработување и социјална кохезија, нудејќи потенцијал за ревитализација на урбаните и руралните области и промовирање на одржлив туризам.
Земјите-членки на ЕУ ја следат политичката соработка за културното наследство преку Советот на министри за образование, млади, култура и спорт и преку Отворениот метод на координација.
Работeјќи од 2019 година, експертската група на Комисијата за културно наследство советува како да се спроведат политиките на ЕУ за културното наследство. Вклучува земји-членки, придружни земји, мрежи на европско културно наследство, граѓански организации и меѓународни организации, како и институции на ЕУ.
 

 

Улогата и дејствијата на ЕУClick to read  

Додека политиката во оваа област е првенствено одговорност на земјите-членки, регионалните и локалните власти, ЕУ е посветена на зачувување и унапредување на европското културно наследство преку низа политики и програми.
Културното наследство на Европа е поддржано од низа политики, програми и финансирање на ЕУ, особено програмата Креативна Европа.
Политиките на ЕУ во други области кои сè повеќе го земаат предвид опсегот на наследството од истражување, иновации, образование, животна средина, климатски промени и регионални политики до дигитални политики Следствено, финансирањето на културното наследство е достапно во рамките на Хоризонт 2020, Еразмус +, Европа за граѓаните и европските структурни и инвестициски фондови.
 

 

       

Европска рамка за акција за културното наследствоClick to read  

Една од најважните карактеристики на ниво на ЕУ е Европската рамка за акција за културното наследство (2018), што ја рефлектира заедничката поставеност за активности поврзани со наследството на европско ниво.
Се надоврзува на напорите на Европската година на културното наследство 2018, да се задржи и да се зголеми неговиот успех за да се обезбеди трајно влијание.